top of page
  • Writer's pictureTuomas Mutanen

Mielipide | Vantaanlaakson metsän kohtalo tulee ratkaista kaavamuutoksella

Mielipidekirjoitus julkaistu alunperin Vantaan Sanomissa 8.9.2022.


Vantaanlaaksossa sijaitsevaa Perkiönmetsää ollaan hävittämässä alueelle suunnitellun teollisuus- ja varastorakennuksen tieltä. Metsäalue sijaitsee Vantaanlaakson pientaloalueen välittömässä läheisyydessä, eikä alueella ole ennestään minkäänlaista teollista toimintaa. Metsä on toiminut tähän saakka asukkaiden virkistyskäytössä. Asia tuli kaupunkiympäristölautakuntaan käsittelyyn (23.8.) missä se yksimielisesti jätettiin pöydälle.


Alueella on voimassa vuonna 1994 päivitetty työpaikkarakentamisen salliva asemakaava, jonka ajanmukaisuutta nyt arvioidaan. Nyt esitetyt logistiikka- ja tuotantotoiminnot eroavat kuitenkin merkittävästi alkuperäisestä tarkoituksesta rakentaa tontille toimistorakennus ja sopivat huonosti rauhallisen pientaloalueen kylkeen. Yleiskaavassa on lisäksi suunniteltu uutta katuyhteyttä Ylästöntieltä Hämeenlinnanväylälle, joka kulkisi Perkiönmetsän läpi.


Asemakaavan ajanmukaisuutta perusteellaan sillä, että myös vuonna 2020 laadittu yleiskaava sijoittaisi alueelle työpaikkarakentamista. Yleiskaava ei kuitenkaan suurpiirteisyydessään ota kantaa tarkkaan rakennusmäärään, eivätkä alueelle suunnitellut tieyhteydet ole toteutuneet. Myös alueen asukasmäärät ovat kasvaneet huomattavasti vuoden 1994 jälkeen.


Alkuperäinen kaavaratkaisu sijoittaisi työpaikkakorttelialueen siten, että se suojaisi olemassa olevaa asuinaluetta Ylästöntien jatkeen aiheuttamalta liikennemelulta.

Tontti sijaitsee kuitenkin keskellä metsää ilman olemassa olevia tieyhteyksiä, joten ei ole mitään melua miltä suojata. Päätös rakentaa tontille näin suuri teollisuus- ja varastorakennus ilman suunnitelmia tai rahoituspäätöksiä Ylästöntien jatkeen toteuttamisesta olisi poikkeuksellinen. Väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen vaatisi sekin investointeja.


Ennen asian lopullista käsittelyä tulisi laatia tarvittavat katusuunnitelmat sekä selvitykset uuden tieyhteyden aiheuttamista liikennemääristä sekä haitasta asukkaille. Samalla voidaan arvioida, voiko Ylästöntien jatkeen korvata tekemällä parannuksia olemassa oleviin katuyhteyksiin. Kauppalaivurintien ja Martinkyläntien nykyiset liikennevalot voisi esimerkiksi korvata liikennettä sujuvoittavalla kiertoliittymällä.


Metsän kohtalo tulisi käsitellä asemakaavamuutostyöllä, joka mahdollistaisi sekä alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen että aidon kuntalaisdemokratian.

Luontoarvoiltaan tärkeimmät osat tulee kaavoittaa virkistysalueeksi ja rakentamisen määrä sovittaa nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Nykyisen asuinalueen täydennysrakentamista tulisi tarkastella myös yhtenä vaihtoehtona. Kunnes alueelle on laadittu nykyiseen kaupunkirakenteeseen sopivampi kokonaisratkaisu, tulee Vantaanlaakson metsän antaa kasvaa rauhassa.


Tuomas Mutanen

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Länsi-Vantaan vihreät


Timo Huhta

Kaupunkitilalautakunnan varajäsen,

Länsi-Vantaan vihreät

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page